رادياتورهــاي آلومينيومی

رادیاتورهای آلومینیومی (نسل دوم رادیاتور)

 اين نسل از رادياتورهـا جايگزين مناسبــي براي رادياتورهاي فولادي به نظر مي آمد چرا که نسبتا زيباتر و شکيل تر بودند و بازد حرارتي آن به علت جنس آلومينيوم آن بيشتر بود،همچنين وزن سبک و حجم کم آن در جابجايي ها از مزاياي آن به حساب مي آمد.
از ديگر نکات مثبتي که بعضي توليد کننده ه جزو امکانات رادياتورهاي توليدي شان قرارداده بودنــد ، افزودن پره به راديـاتور بود در حالـــي که افزودن پره بيشتر ، بعد از چند سال استفاده از رادياتور تقريبــا غير ممکن مي شد. البتــه نبايد فراموش کرد که در اين نسل رادياتور حجم آبگيـري آب به مراتب خيلــي خيلي کمتر از نسل قبل بود و در تمام سيستم هــاي پکيج از اين رادياتورها به اجبار استفاده ميشد.اما اين نوع رادياتور معــايب نسل قبلي خود را در بعضــي موارد يدک مي کشيد، از جمله اينکه اين رادياتورها نيز باعث سياهــي ديوارها ميشوند که در جايگاه خود ضعف کوچکي نيست.از طرفي استفاده از رادياتورهاي آلومينيومي همراه با سيستم پکيجد باعث ايجاد مشکل ميشود، از جمله ، مبدل گرمايي آن باعث مي شد که رادياتورهاي آلومينيومـي تا چندين سال توليــد گاز قابل اشتعال کنند که باعث هوازدگي پکيج و رادياتور و افت فشار پکيج ميشد و همين عامل باعث خراب شدن پکيــج و کاهش عمر آن ميگـردد و نيــاز داشت مرتبــا هفته اي دوبار تمــام رادياتورها هواگيـــري و افت فشــار پکيـج تنظيــم گردد. البته هوازدگـــي در سيستــم هاي موتور خـــانه نيز اتفاق مي افتـــد اما به مراتب کمتر است و بيشترين دردسر آن در آپارتمانها و مراکز بزرگــي که از سيستم رادياتور آلومينيومي و موتور خانه استفاده مي کنند ديده ميشود