فعالیت های واحد رنگ

رادیاتورهای پانلی پس از آماده سازی و تایید کنترل کیفی وارد سالن رنگ شده و قبل از عملیات رنگ آمیزی 4 مرحله تمیزکاری اجرا می شود.

رادیاتورهای پنلی توسط نقاله وارد محفظه آب سرد شده و توسط نازل های موجود در چهار سمت آب سرد با فشار زیاد بر روی رادیاتور پاشیده شده و آنها را تمیز میکند.

سپس رادیاتورها وارد محفظه فسفات گردیده و با مایع فسفات شستشو و فسفاته میشوند.

در مرحله بعدی رادیاتور جهت چربی زدایی وارد محفظه ای شده و کاملا از چربی زدوده میشوند.

در مرحله آخر رادیاتور پنلی توسط آب گرم تحت فشار زیاد شسته شده و تمیز میشوند.

پس از مراحل شستشو رادیاتورها جهت خشک شدن مسیری را توسط نقاله طی مینمایند و سپس وارد کوره خشک کن میشوند و در آنجا طی عملیات حرارتی خشک میگردند. در مرحله بعدی با توجه به اینکه ذرات رنگ و بدنه رادیاتور دارای بارهای مخالف می باشند رادیاتورها وارد اتاقکی میشوند که طی واکنش شیمیایی به روش کاتدی باردار می شوند در این روش بدنه رادیاتور دارای بار منفی و ذرات رنگ دارای بار مثبت می باشند تا رنگ بطور یکسان جذب بدنه رادیاتور شوند. سپس رادیاتور وارد محوطه رنگ پاشی میشود که رنگ پودری به شماره 9016 بصورت رباتیک و اتوماتیک از چهار سمت بر روی رادیاتور پاشش میشود.

در مرحله نهایی، از کوره پخت رنگ استفاده میگردد. رادیاتور پنلی وارد کوره پخت بطول 200 متر میشود که بصورت خطی تا دمای 210 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. پس از خروج از کوره دمای بدنه رادیاتورها بصورت خطی با سرعتی ثابت کاهش یافته و برای عملیات بعدی (بسته بندی) آماده میشود

واحد خط رنگ استرلینگ با توجه به امکاناتی که دارد شرایط تولید رادیاتور با رنگهای سفارشی مشتریان را بدون محدودیت در تیراژ فراهم نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش رادیاتورهای رنگی مراجعه نمائید